Publicitat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ DELS INFORMATIUS I ALTRES SERVEIS AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ TAC12.

I. PART GENERAL

Clàusula 1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és la contractació del servei que es descriu a l’Annex I: Quadre resum de les característiques del contracte.

La prestació a efectuar s'ajustarà a les condicions que figuren en aquest Plec i en el Plec de prescripcions tècniques que l'acompanya.

Els treballs s'hauran de realitzar de conformitat amb el que estableix el capítol V, del Títol II, Llibre IV Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP)

Clàusula 2. Necessitat i idoneïtat del contracte

Consta a l'Annex I la informació sobre la necessitat i la idoneïtat del contracte, en compliment de les exigències dels articles 22 i 109 de la TR LCSP.

Clàusula 3. Responsable del contracte

Si es designa responsable del contracte, en compliment del que preveu l'article 52 de la TRLCSP, es farà constar a l'Annex I el nom i dades de contacte de la persona física o jurídica que hagi estat nomenada com a tal.

Clàusula 4. Qualificació i règim jurídic

El contracte a què es refereix aquest Plec té naturalesa administrativa i es qualifica de serveis en base al que estableix l'article 10 de la TRLCSP, per estar enquadrat en una de les categories que preveu l'annex II de l'esmentada Llei.

El contracte es regirà per la normativa següent:

• Text Refós de la Llei de Contractes ( TRLCSP)

• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (d’ara endavant RGLCAP), aprovat pel Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre.

• El Reglament de obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/95, de 13 de juny.

• El present plec de clàusules econòmic administratives i el plec de prescripcions tècniques què l'acompanya. Ambdós tindran caràcter contractual.

• Llei 7/85 reguladora de les bases de règim local i Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, que la modifica.

• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/03, de 28 de abril.

• Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 59/03, de 19 de desembre, de signatura electrònica

• La resta de l’ordenament jurídic administratiu, en els casos en què sigui aplicable a causa de la falta d’una norma contractual específica.

• La normativa del dret privat, que ha d’actuar amb caràcter supletori en els afers que no es poden resoldre amb l’aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de les normes generals del dret administratiu.

Els contractes s’ajustaran al contingut d’aquest plec.

Si hi ha discordança entre aquest plec i qualsevol dels documents contractuals restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.

El desconeixement dels termes del contracte, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes aprovades per l’Administració, que puguin ésser d’aplicació en l’execució d’allò pactat, no eximirà al contractista de l’obligació del seu compliment.

Clàusula 5. Categoria del contracte

Figura l'Annex I seguint els criteris de qualificació dels contractes de serveis establerts a l'article 10 de la TRLCSP i al seu Annex II, amb expressió de la codificació corresponent a la classificació CCP. i a la nomenclatura de Vocabulari Comú de contractes públics (CPV) de la Comissió Europea (aquesta última quan es tracti de contractes sotmesos a regulació harmonitzada).

Clàusula 6. Classificació

Caldrà acreditar disposar de la classificació exigida, en els contractes d'imports iguals o superiors a 120.000 €. No obstant, no serà necessària quan es tracti de contractes compresos en les següents categories de l'annex II: 6, 8, 21,26 i 27. Figura a l'Annex I el detall de la classificació exigida. Fins al desplegament reglamentari del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,, en compliment del que preveu la disposició transitòria cinquena de l'esmentada norma, seguirà vigent l'article 25.1, paràgraf primer del TRLCAP. En aquest sentit, el preu de 120.000 € s'entendrà que és amb IVA inclòs.

Clàusula 7. Pressupost del contracte i lots

El pressupost de licitació màxim d’aquest contracte es detalla a l’Annex I, i s’abonarà amb càrrec al Pressupost de l’entitat pública empresarial TACDOTZE. El pressupost inclou el total d'anualitats previstes.

En compliment del que preveu l'article 88 del TRLCSP, el càlcul del valor estimat del contracte ve determinat pel seu import total, sense IVA.

Els licitadors, en les seves ofertes, contemplaran l'IVA com a partida independent.

Si s’estableixen LOTS, el seu nombre i l’import màxim de cadascun, figurarà en l’Annex 1. El detall dels serveis que comprengui cada lot es descriurà en el Plec de Prescripcions Tècniques.

Clàusula 8. Existència de crèdit i tramitació anticipada

L’aplicació pressupostària de les obligacions econòmiques que es deriven del compliment del contracte, així com la reserva de crèdit figuren a l’Annex I.

El pressupost aprovat per l’entitat pública empresarial TACDOTZE comprèn totes les despeses directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució dels serveis contractats, així com tota mena d'impostos.

L’expedient de contractació es podrà tramitar anticipadament, (article 110 de la TRLCSP). Si es dóna tal supòsit, es farà constar de forma expressa a l’Annex I.

Quan el contracte es formalitzi en exercici anterior al de l'inici de l’execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient en el pressupost de l’entitat pública empresarial de l’exercici següent.

En cas de contractes plurianuals, per a posteriors exercicis, l’entitat pública empresarial TACDOTZE, s’obliga a consignar crèdit en els seus pressupostos en quantitat suficient.

Clàusula 9. Revisió de preus

No es contempla i així consta a l’Annex I.

Clàusula 10. Termini d’execució o durada del contracte

El termini d’execució del contracte, així com els terminis parcials per als successius lliuraments dels treballs encarregats, si s’estableixen, es fixen en l’Annex I. El termini començarà a comptar el dia següent al de la signatura del contracte, si en l'acord d'adjudicació no s'indica altra cosa.

La durada del contracte es fixa a l’Annex I.

Clàusula 11. Procediment i forma d’adjudicació

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, regulat al Llibre IIII, títol I, capítol I del TRLCSP, amb o sense admissió de variants o alternatives, segons s’especifiqui a l’Annex I.

Clàusula 12. Òrgan de Contractació

L’òrgan de contractació és el que es fixa a l'Annex I, en base al que preveu la Disposició Addicional Segona del TRLCSP.

Clàusula 13. Perfil del contractant

En compliment del que estableix l'article 53 del TRLCSP i amb la finalitat d'assegurar la transparència, publicitat i concurrència, l’entitat pública empresarial TACDOTZE, difondrà a través d'Internet la informació relativa a aquest contracte, a través de les adreces web que figuren a l'Annex I.

II. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 14. Capacitat i solvència

Empreses licitadores hauran de presentar la seva capacitat i solvència d’acord amb la clàusula 16 i l’Annex I.

En compliment de l'article 54 TRLCSP els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per realitzar l'activitat o prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

No podran concórrer a la licitació empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques i/o documents preparatoris del contracte sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar tracte privilegiat envers la resta d'empreses licitadores (art. 56 TRLCSP).

En compliment de l'article 57 del TRLCSP les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes que comportin prestacions que els hi siguin pròpies per estar compreses dins del fins, objecte o àmbit d'activitat dels seus estatuts o regles fundacionals.

En el supòsit de persones jurídiques dominants d'un grup de societats, es podrà tenir en compte a les societats pertanyents al grup, a efectes de l'acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, o de la classificació, si és el cas, de la persona jurídica dominant, sempre i quan acrediti que té a disposició els mitjans d'aquestes societats, necessaris per a l'execució dels contractes.

Podran presentar proposicions les unions d'empresaris que es constitueixin temporalment a l'efecte, segons preveu l' art. 59 LCSP. Cadascun dels empresaris que componguin l'agrupació haurà d'acreditar la seva capacitat d'obrar i la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, amb la presentació de la documentació a què fan referència les clàusules següents, i indicar en document privat els noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriguin, la participació de cadascun d'ells i la persona o entitat que durant la vigència del contracte tindrà la plena representació de tots ells enfront la Administració i que assumeixen el compromís de constituir-se en Unió Temporal d'Empreses (art. 24 del RGLCAP). Aquest document haurà d'estar firmat pels representants de totes les empreses components de la Unió.

Clàusula 15. Lloc i forma de presentació de les proposicions

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, ni individualment ni com a membre de més d’una unió temporal.

Les proposicions, juntament amb la documentació exigida, es presentaran, en les dependències de l’Entitat Pública empresarial, en horaris d’oficina, dins del termini que assenyali l’anunci de licitació que es publicarà als diaris oficials i al perfil del contractant i que indica l’Annex I

Quan les proposicions es trametin per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de la tramesa a les Oficines de Correus, dins del termini establert, i comunicar a l’òrgan de contractació, en el mateix dia, la data i hora en què ha presentat l’oferta, mitjançant correu electrònic, telegrama o fax que s’enviarà a l’entitat pública empresarial TACDOTZE.

Sense la concurrència d’aquests dos requisits no serà admesa la proposició si es rep amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat a l’anunci.

No obstant, transcorreguts deu dies naturals (cinc dies en cas de tramitació urgent) següents a la data indicada sense que s’hagi rebut la proposició, aquesta no s’admetrà en cap cas.

Un cop presentada la proposició no es podrà retirar. La retirada injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 60 del TRLCSP.

La presentació de proposicions pressuposa que el licitador accepta incondicionadament les clàusules d’aquest plec i la declaració de que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració.

Clàusula 16. Documentació a presentar pels licitadors

Els licitadors presentaran tres sobres tancats i signats per ells mateixos, o per persona que els representi, en els que s’indicarà, a més de la raó social i la denominació de l’entitat concursant, el títol de la licitació. Aquests sobres contindran: el primer (sobre 1) la documentació administrativa exigida per a prendre-hi part, el segon (sobre 2) la proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor, el tercer (sobre 3) la proposició econòmica ajustada al model que s'inclou en aquest Plec i la documentació tècnica avaluable de forma automàtica.

La documentació d’aquests sobres ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament autenticada.

Documentació Administrativa (sobre núm. 1).

En aquest sobre, que portarà la menció " Documentació administrativa per participar en el procediment obert per a la contractació de serveis de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals de Televisió TAC12”, ha d’incloure obligatòriament els documents següents:

a) Relació numerada de la documentació inclosa, amb una apartat final que indiqui de forma expressa les dades del licitador: nom complet, direcció completa, al número de telèfon, fax, a la direcció de correu electrònic i a la persona de contacte.

b) Documentació acreditativa de la personalitat i la capacitat d’obrar.

Les persones jurídiques l’acreditaran mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es farà mitjançant escriptura o documents de constitució, estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes per les que es regula la seva activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.

La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà mitjançant la inscripció en els registres o la presentació de les certificacions que s’indiquen en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 55 del TLCSP.

Tota la documentació s'haurà d'aportar mitjançant còpies compulsades.

En el supòsit de concórrer una persona física acompanyarà el document nacional d’identitat, o document que el substitueixi, i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocopies convenientment autenticades.

c) Declaració responsable, signada pel licitador o el seu representant, en què assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració previstes als articles 54 a 59, 62, 63 i 74 a 82 del TLCSP, i que no incorre en cap de les prohibicions per a contractar recollides a l’article 60 d’aquesta llei. La prova de no incórrer en cap prohibició per a contractar es podrà fer de conformitat amb allò que prescriu l’article 73 del TRLCSP.

Aquesta declaració, a més, inclourà expressament la circumstància de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per a la legislació vigent.

Amb independència de la declaració responsable a que s’ha fet esment, el licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa haurà de presentar , dins dels 10 dies hàbils des que hagi rebut el requeriment, la documentació següent:

• Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a la legislació vigent, així com acreditar estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.

• Certificat o document del Ministeri de Treball i Seguretat Social, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions envers la Seguretat Social:

• Persones jurídiques: Es requereix la presentació d’aquest certificat, comprensiu de tots els comptes de cotització donats d’alta del número patronal corresponent, relatius tant al domicili social, com a tots els centres de treball de la persona jurídica.

Empresaris individuals i professionals afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA): El certificat es referirà tant a la seva cotització en el RETA, com als comptes de cotització relatius al seu número patronal en el Règim General, tant si té, com si no, treballadors al seu càrrec.

Per tant, la presentació d’aquest certificat resulta obligatòria fins i tot en el supòsit de no comptar l’empresari o professional amb treballadors al seu càrrec.

A l’efecte de presentar aquesta documentació se li concedirà un termini de CINC DIES hàbils.

d) Cas que l’empresa tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat superior al 2%, declaració responsable, signada pel seu representant, en què assegura la circumstància esmentada, als efectes de poder decidir de conformitat amb allò que prescriu la disposició addicional quarta del TRLCSP, en cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació.

e) S’eximeix del requisit de la classificació del contractista.

f) El requisit de classificació del contractista es substitueix per l’acreditació de la solvència. Així doncs les empreses licitadores presentaran els següents documents justificatius per acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Els licitadors hauran d’acreditar documentalment la solvència econòmica de la següent forma:

• El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys 200.000€/anual.

• El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà por mitjà dels seus comptes anuals aprovades i dipositades en el registre Mercantil. Si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzades pel registre Mercantil.

g) Les empreses estrangeres aportaran una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del nostre país en qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa i indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant.

h) Tenir una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil pels danys i/o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de la prestació dels serveis, per una quantia de 300.000,00 €.

i) La relació detallada dels mitjans personals o materials que adscriuran a l’execució del contracte, així com dels noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació, de conformitat amb allò que prescriu l’article 64 del Text Refós de la LCSP.

j) En el cas del licitador que ha presentat la oferta econòmicament més avantatjosa, prèviament a l'adjudicació, haurà de presentar document de validació del poder bastant a l’efecte, a favor de les persones que compareixen o signen proposicions en nom d’un altre, que acrediti la representació i les facultats del licitador, fet pel Secretari de TAC 12.

Si el licitador és una persona jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit en el Registre Mercantil, llevat que es tracti d’un poder per acte concret, en que no es necessària la seva inscripció en el Registre esmentat, d’acord amb allò que preveu l’article 94.1.5 del seu reglament regulador, aprovat per reial decret 1784/1996, de 19 de juliol.

De conformitat amb allò que estableix l’article 7.1 de del decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar la documentació relacionada en els apartats anteriors, llevat la de la lletra d), f) i h) que si s’ha de presentar en tot cas, sempre i quan en ell es faci esment als continguts a que aquella fa referència.

En aquests casos, a més del que s’acaba d’exposar, el licitador únicament ha d’aportar una declaració responsable en la que manifesti que les circumstàncies exposades pel Registre no han experimentat variació i l’òrgan de contractació ha d’obtenir d’ofici, prèvia sol•licitud directa al Registre esmentat, la certificació electrònica corresponent, de conformitat amb allò que disposa l’article 146 del Text Refós de la LCSP.

Proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que es valorin mitjançant un judici de valor ( sobre núm. 3):

Es presentarà en la forma especificada en el plec portarà la menció:

” Proposta tècnica acreditativa dels criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor , per participar en el procediment obert per a la contractació de serveis de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals de Televisió Tac12”

Aquest sobre ha de contenir la documentació següent:

a. Relació numerada de la documentació inclosa.

b. Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la proposta segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que depenguin d'un judici de valor (criteris subjectius) a tenir en compte , de conformitat amb la clàusula 17 del present Plec.

Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable de forma automàtica (sobre núm. 2).

Es presentarà en la forma especificada en la clàusula i portarà la menció:

“Proposició econòmica i documentació tècnica avaluable de forma automàtica per participar en el procediment obert per a la contractació de serveis de producció d’informatius i altres serveis audiovisuals de televisió Tac12”.

Aquest sobre ha de contenir la documentació següent:

a) Relació numerada de la documentació inclosa.

b) La proposició econòmica, que haurà d’ajustar-se al model de l’annex 1.

c) Documentació tècnica que acrediti els criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica a tenir en compte, de conformitat amb la clàusula 14 del present plec, si n’hi ha.

En cas de discrepància entre l’import expressat en lletres i el que es fa constar en xifres, prevaldrà la quantitat que es consigni en lletres, llevat que dels documents que composen la proposició es desprengui una altre cosa.

Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest principi determinarà de forma automàtica la desestimació de totes les presentades per ell.

Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, només es considerarà, per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques.

Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits previstos a l’article 42 del codi de comerç.

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants i/o alternatives.

Clàusula 17- Criteris d’adjudicació.

A) Criteris que depenen d'un judici de valor: fins a 40 punts (sobre 3)

1.- Pla de treball (fins a 20 punts)

-Es valorarà la qualitat de la proposta presentada segons el Pla de treball, estructura i organització dels serveis proposats per dur a terme les necessitats de programació. Es valorarà especialment la planificació que es plantegi respecte a les clàusules 8,9,10,11,12,16,19 i 21 de la descripció dels serveis del Plec de Condicions Tècniques. (fins a 20 punts)

2.- Millores (fins a 20 punts)

Millores que puguin ser convenients i adequades per a la realització de l’objecte del contracte. Han d’estar avaluades econòmicament i han d’incorporar valor al contracte. Els licitadors podran presentar en les seves ofertes de manera clarament diferenciada les millores que puguin aportar valor afegit a la prestació del servei en la realització de l’objecte del contracte, de conformitat amb les prescripcions següents:

- Pel que fa als recursos humans, l’augment en el nombre de personal del mínim proposat al plec de condicions tècniques (punt 13 de la Descripció dels serveis, clàusula Tercera) i les millores de les condicions del personal adscrit (fins a 10 punts)

- Pel que fa a la producció de programes, superar el mínims establerts en les presents Bases per millorar la prestació del servei, en termes de quantitat, diversitat i qualitat tècnica de la producció elaborada (fins a 10 punts)

B) Criteris avaluables de forma automàtica i Proposta econòmica fins a 60 punts (sobre 2)

Es concedirà la màxima puntuació a l’oferta mes econòmica. La puntuació corresponent a la resta d’ofertes es realitzarà aplicant la següent fórmula : (60 punts)

Puntuació Oferta X = (Preu de l’oferta mes econòmica/preu oferta X) x 60

Criteris objectius a valorar d’indole social per als casos de desempat

En cas d'igualtat en les proposicions presentades, tindran preferència a l'adjudicació d'aquest contracte aquelles empreses públiques o privades que hagin acreditat, en el moment de demostrar la seva solvència tècnica, un número de treballadors amb discapacitat superior al 2%, o aquelles empreses dedicades a la promoció i inserció laboral de persones en risc d’exclusió social que hagin aportat declaració responsable en la que expliciten el compromís formal de contractar no menys del 30% dels seus llocs de treball amb persones dels col•lectius afectats a que fa esment el Text Refós de la LCSP, o les entitats sense ànim de lucre (amb personalitat jurídica i inscrites en el registre oficial corresponent) en aquells contractes relatius a prestacions de caràcter social o d’assistència, l’objecte dels quals tinguin relació directa amb la seva finalitat o activitat, segons els casos, de conformitat amb allò que prescriu la disposició addicional quarta del Text Refós de la LCSP. En aquest últim supòsit, l’òrgan de contractació podrà requerir a l’entitat respectiva la presentació de la documentació descriptiva de la descomposició del preu ofert en funció dels seus costos. També es consideraran als mateixos efectes, les empreses que presentin declaració responsable en la qual manifestin que compleixin amb les obligacions exigides per l'article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva i l'adopció de mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dona i home. En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta condició , es decidirà la proposta d’adjudicació a favor del licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla (D.A. 6 LCSP).

L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagin ofertes declarades admeses, llevat que presumeixi de forma fonamentada que la proposició o proposicions no poden ser complertes per fonamentar-se en valors anormals o desproporcionats. Podrà, en canvi, renunciar a la celebració del contracte o desistir del procediment d’adjudicació, de conformitat amb allò que preveu l’article 155 del Text Refós de la LCSP. En aquest dos últims casos es compensarà als licitadors per les despeses en que han incorregut. Per a determinar que una proposició no pot ser complerta per ser desproporcionada o anormal, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. Això no obstant, si l’únic element a valorar es el preu, s’aplicarà allò que prescriu l’article 85 del RGLC. En tot cas, s’ha de donar audiència a l’interessat i seguir el procediment establert a l’article 152 TRLCSP.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

S'apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què l'oferta econòmica es situï per sota de 10 punts percentuals de l'oferta mitjana, és a dir, quan:

O(i) < 0,90 x O(Mit)

on:

O(i): Oferta de l'empresa

O(Mit): mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades

En el supòsit que empreses pertanyents a un mateix grup (art. 42,1 del Codi de Comerç), presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a l'adjudicació d'aquest contracte, es prendrà únicament per a l'aplicació del règim d'apreciació de les ofertes desproporcionades o anormals, l'oferta més baixa. Per a totes les demés ofertes del grup s'aplicarà allò que prescriu l'article 86.1 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa temerària o desproporcionada, tal i com prescriu l'article 152,3 del Text Refós de la LCSP, es donarà audiència de tres dies al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a l'ocupació i les condicions de treball vigents en el lloc on s'hagi de realitzar la prestació, o la possible obtenció d'una ajuda d'Estat. En el procediment es sol•licitarà l'assessorament tècnic del servei corresponent.

Si l'òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes del tècnic del servei corresponent, estima que l'oferta no pot ser complerta com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, ha d'acordar l'adjudicació a favor de la següent proposició econòmicament més avantatjosa que s'estimi que pot ser complerta a satisfacció de TAC12 i que no sigui considerada anormal o desproporcionada.

Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les que han estat rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades en el seu expedient.

Clàusula 18. Examen de les proposicion. Mesa de Contractació

Finalitzat el termini de presentació de pliques, la Mesa de Contractació, procedirà a l’obertura dels sobres que contenen la documentació formal (sobre 1) i qualificarà els documents presentats. Si s’observessin defectes o omissions subsanables en la documentació, es comunicarà per fax o correu electrònic als interessats i es concedirà termini no superior a tres dies per subsanar-los. S'aixecarà acta del resultat amb declaració dels exclosos i dels admesos.

Als efectes establerts als arts. 54 a 64 i 82 TRLCSP, l'òrgan i la mesa de contractació podran demanar als licitadors aclariments sobre els certificats i documents presentats o requerir-los perquè en el termini màxim de cinc dies n'aportin altres, complementaris. Aquests documents no es podran presentar després de declarades admeses les ofertes, conforme disposa l'art. 83.6 del RGLCAP.

L’acte d’obertura de les proposicions tècniques i econòmiques, que serà públic, es farà a les dependències de l’entitat pública empresarial TACDOTZE, davant la Mesa de Contractació, en la data en què figuri a l'anunci de licitació, i també es publicarà al Perfil del contractant.

Posteriorment es procedirà a l’obertura del sobre 3, excepte de les proposicions rebutjades.

A continuació i una vegada valorat i puntuat el sobre 3 la Mesa procedirà a l’obertura del sobre 2 que recull l’únic criteri de valor objectiu de l’oferta econòmica.

Les actuacions de la Mesa es formalitzaran en les corresponents actes que recolliran les incidències, així com les observacions del licitadors.

La Mesa de contractació realitzarà la corresponent proposta d’adjudicació a l’órgan de contractació.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat el contracte i transcorregut el termini per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. Si els licitadors no exerceixen aquest dret, l’entitat pública empresarial TACDOTZE quedarà autoritzat per procedir a la destrucció total de la documentació, transcorregut un any des de l'adjudicació.

Clàusula 19. Adjudicació

D’acord amb allò establert en l’art. 151 del Text refós de la LCSP, l’òrgan de contractació requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar al contracte, i d’haver constituït la garantía definitiva que sigui procedent.

Si no es compleix adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i caldrà requerir la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. L’adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als licitadors i simultàniament, es publicarà. La notificació haurà de contenir la información necessària que permeti al licitador exclòs interposar recurs fonamentat contra la decisió de l’adjudicació, i expressarà els extrems següents: En relació amb els candidats descartats, l’exposició resumida de les raons per les quals s’hagi desestimat la seva candidatura. En relació amb els licitadors exclosos del procediment d’adjudicació, també en forma resumida, les raons per les quals no s’ha admès la seva oferta. En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants de la selecció Clàusula

20.- Garantia definitiva

L'import de la garantia definitiva serà del 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establertes a l'article 96 del TRLCSP, amb els requisits de l'art. 55 i següents del RGLCAP o mitjançant garantia global amb els requisits de l'article 98 del TRLCSP. Si no es compleix aquest requisit per causes imputables al contractista, es declararà resolt el contracte.

La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats a l'art.100 del TRLCSP.

Per al supòsit que, atès el tipus de contracte no s'imposi l'obligatorietat de constituir garantia definitiva, en base al que preveu el paràgraf segon, apartat 1,article 95 del TRLCSP, es farà constar motivadament, a l'Annex 1.

La devolució i cancel•lació de garanties definitives s’efectuarà d’acord amb el que disposen els articles 102 del TRLCSP i 65.2 i 3 del RGLCAP.

Clàusula 21. Formalització del contracte

Es farà en document administratiu en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva.

Si l'adjudicatari és una unió temporal d’empresaris haurà de presentar davant l’Òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, l’escriptura pública de formalització de la unió temporal.

Serà motiu de resolució del contracte el fet que aquest no es pugui formalitzar en el termini assenyalat per causes imputables al contractista. En tal cas perdrà la fiança i haurà d’indemnitzar a l’entitat pública empresarial TACDOTZE pels danys i perjudicis ocasionats. L’entitat pública empresarial TACDOTZE podrà adjudicar el contracte al licitador o licitadors següents a aquell, per ordre de les seves ofertes, amb la conformitat del nou adjudicatari.

III. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 22. Execució del contracte

L’execució del contracte s'haurà de fer d'acord al que estableix el Plec de clàusules i les instruccions que per a la seva interpretació es donin al contractista.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per l’entitat pública empresarial TACDOTZE, pel Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona o per a tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

Clàusula 23. Obligacions laborals, socials i econòmiques del contractista

El contractista quedarà obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, seguretat social, prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista no implicarà cap responsabilitat per l’entitat pública empresarial TACDOTZE.

En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen imposades en el seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les normes que regulen i desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre els seus subcontratistes i els treballadors d’un o altre, sense que pugui repercutir contra l’entitat pública empresarial TACDOTZE cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment d’alguna d’elles, que poguessin imposar-li els Organismes competents.

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l’entitat pública empresarial TACDOTZE per les quantitats que es veiés obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades, encara que això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

Confidencialitat

El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquesta mena a què tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant cinc anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte.

Clàusula 24 . Subrogació

Als efectes de que el futur adjudicatari pugui complir amb allò que prescriu l’article 44 del text refós de la llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, es fa constar que l’Unió Temporal d’Empreses “Productores del Camp” està realitzant en l’actualitat el servei. La plantilla de subrogació del personal que fins ara realitza les diferents tasques, resta a disposició d’aquells licitadors que ho sol•licitin a través del mail administracio@ tac12.tv .La despesa en sous i salaris anual és de 223.914,62 euros amb la seguretat social corresponent inclosa .

La present subrogació troba, així mateix, el seu fonament a l’article 35 del conveni col•lectiu de producció audiovisual número 9912985.

L’adjudicatari no podrà substituir al personal facultatiu establert, sense l’expressa autorització de la societat.

Clàusula 25. Cessió del contracte i subcontractació

Cessió

Els drets i obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer sempre que es compleixin els requisits establerts a l’art. 226 del TRLCSP. En l’Annex 1 es determinaran els supòsits en els que no sigui possible aquesta cessió.

Subcontractació

La contractació per part de l’adjudicatari de la realització parcial del contracte amb tercers, així com el pagament a subcontractistes i subministradors estarà subjecte als requisits establerts als articles 227 i 228 del TRLCSP. Si no s'estableix un percentatge diferent a l'Annex I, les prestacions que l'adjudicatari subcontracti amb tercers no podran excedir del percentatge del 60% respecte a l'import d'adjudicació.

Clàusula 26. Modificació i resolució del contracte

Modificació

Si durant el desenvolupament del treball es detectés la conveniència o necessitat de la seva modificació o la realització d’actuacions no contractades, s'actuarà en la forma prevista als articles 210, 211 i 306 del TRLCSP.

Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, el contractista queda obligat a l'actualització del Programa de Treball.

En cas de produir-se una suspensió del contracte, s'estarà al disposat a l'article 220 del TRLCSP. Si l'Administració acorda la suspensió dels treballs, s'aixecarà la corresponent acta de suspensió.

Resolució

Seran causa de resolució les que estableixen els articles 223 i 308 del TRLCSP. En aquests supòsits s'actuarà conforme al que preveuen els articles 224 i 309 del mateix text legal., així com els articles 109 a 113 del RGLCAP.

Clàusula 27. Penalitats per demora

El contractista està obligat a complir el termini final, i en el seu cas, els parcials fixats.

Quan l’adjudicatari demori, per causes que li siguin imputables, el termini d'execució o lliurament establert en aquest Plec, l’entitat pública empresarial TACDOTZE podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats econòmiques que, en el cas que no es fixin concretament a l'annex I, seran les previstes a l'article 212 del TRLCSP.

Si hi ha incompliment de l’execució parcial, s’aplicaran les penalitats previstes per a l’incompliment del termini total.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats no exclouen la indemnització per danys i perjudicis a què pot tenir dret l’entitat pública empresarial TACDOTZE, originats per la demora del contractista.

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s'estarà al disposat a l'article 213 del TRLCSP.

La constitució en mora del contractista no requerirà interpel•lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

Clàusula 28.- Recepció

La recepció s'efectuarà en els termes i amb les formalitats establertes als articles 222 i 307 del TRLCSP.

Clàusula 29. Pagament del preu

L’adjudicatari té dret a l’abonament del preu convingut, d’acord amb les condicions establertes en el contracte, corresponent als serveis efectivament realitzats i formalment rebuts per l’entitat pública empresarial TACDOTZE, en els termes i terminis previstos a l'article 216 del TRLCSP.

L’adjudicatari presentarà factura cada vegada que s’efectuï la recepció, total o parcial o bé certificació mensual (segons els serveis) d’acord amb les condicions del Plec. Un cop tramitada i aprovada la factura o la certificació es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al núm. de compte i entitat bancària que hi consti (a no ser que s’estableixi en l’Annex I altra cosa: comptat, a compte, etc.)

Si els treballs efectuats no s'adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables al contractista, l’entitat pública empresarial TACDOTZE podrà refusar-los i quedarà exempta del pagament del preu. També tindrà dret a recuperar els imports que ja hagués satisfet (art. 307 TRLCSP).

Determinació del termini de pagament de factures o certificacions: el dies a quo que inicia el còmput dels 60 dies de què disposa l’entitat pública empresarial TACDOTZE per efectuar el pagament de factures serà aquell en què tingui entrada la factura o certificació al registre de l’entitat pública empresarial TACDOTZE, sempre que, efectivament, s’hagi produït, en condicions, la prestació del servei.

Si en les factures o certificacions existissin errors o deficiències, el termini comptarà des que se subsanin i l’entitat pública empresarial TACDOTZE rebi la factura o certificació correcta.

En cap cas no es pagarà mitjançant domiciliació bancària sinó que, un cop presentada i aprovada la factura es tramitarà la seva aprovació.

Clàusula 30. Termini de garantia i devolució de la fiança

Si durant el termini de garantia que s'estableix a l'Annex I s'acredita l'existència de vicis o defectes imputables al contractista, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista l’esmena o reparació.

Pel que fa al compliment dels contractes i devolució de garantia s'estarà al previst als articles 307 i 109 respectivament.

Clàusula 31. Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció

L’Òrgan de Contractació té la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar els contractes celebrats i acordar la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats al TRLCSP i al RGLCAP.

Els acords que dicti l’Òrgan de Contractació, previ informe de tècnic competent, en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució, seran immediatament executius.

Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes dels contractes administratius, seran resoltes per l’Òrgan de Contractació. Els seus acords posaran fi a la via administrativa, i contra aquests es podrà interposar el recurs de reposició o contenciós-administratiu, sempre que es tracti de contractes no subjectes a regulació harmonitzada.

Quan es tracti de contractes de serveis subjectes a regulació harmonitzada, contra els acords d'adjudicació provisional, els plecs reguladors de la contractació i els actes tràmits que decideixin sobre l'adjudicació o determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a interessos legítims, es podrà interposar el recurs especial de matèria de contractació, regulat a l'article 37 del TRLCSP, prèviament al contenciós. No procedirà, en aquests casos, la interposició de recurs administratiu ordinari.

La Secretària del Consell d’Administració,

 

Mònica Bernal de Barberà

 

 

ANNEX I

QUADRE RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ DELS INFORMATIUS I ALTRES SERVEIS AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ TAC12

Objecte del contracte:

El present contracte de serveis té per objecte la prestació del servei de producció de continguts i programes informatius i de suport tècnic per a la producció d’informatius i programes dels canals de comunicació gestionats per TACDOTZE EPE, des de la TDT, xarxes socials, aplicacions per mòbils, tot tipus de plataformes i altres canals que es puguin gestionar durant la vigència d’aquest contracte. Concretament aquest Plec es referirà majoritàriament aquest tres serveis:

1. Producció durant 365 dies l’any dels serveis informatius que es realitzen majoritàriament des de la redacció central del canal, sota la Direcció de TAC12.

2. La producció de cinc programes setmanals d’una duració total aproximada de 240 minuts, sota la Direcció de TAC12.

3. Suport a la producció tècnica per complir els punts 1 i 2.

4.Producció espots de publicitat.

Categoria del Contracte: Annex II TLCSP

Número 27

Descripció: Altres Serveis

Referència CPA 60.20.11

Classificació: NO ES DEMANA

Òrgan de contractació

Consell d’Administració de l’entitat pública empresarial TACDOTZE

Contracte subjecte a regulació harmonitzada NO

Responsable del contracte

Xavier M. Abelló Tomás,

Director-gerent Tac12 877604001

Adreça del perfil del contractant http://www.tac12.tv

Pressupost: Màxim

Pressupost de licitació per totes les anualitats sense pròrrogues amb el següent desglós:

- preu net (sense IVA): 1.176.995,46€

- import de l'IVA: 247.169,045 €

 

Detall de consignació pressupostària

Any     Economica     Import Net      %IVA      Import IVA        Import Total

2016         227        130.777,27€       21       27.463,23€       158.240,50€

2017         227        392.331,82€       21       82.389,68€       474.721,50€

2018         227        392.331,82€       21       82.389,68€       474.721,50€

2019         227        261.554,55€       21       54.926,45€       316.481,00€

Termini d’execució o durada ( sense pròrrogues): 36 mesos des de l’inici de l’activitat.

Nombre i durada de les possibles pròrrogues: 13 mesos

Contracte subvencionat o per al qual s'ha sol•licitat subvenció NO

Òrgan que concedeix la subvenció

Denominació

Import o percentatge subvencionat o pendent de subvenció

Existència de Lots: NO            Número de lots:

Pressupost màxim de cada lot: (sense IVA)

Tramitació de l’expedient: Ordinària

Tramitació de la despesa Ordinària

Revisió de preus: No es contempla

Garantia provisional: NO

Garantia definitiva: SI, 5% de l’import de l’adjudicació

Documentació acreditativa de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional: .

• Documentació que justifiqui els requisits de la solvència econòmica, financera consistent en :

Els licitadors hauran d’acreditar documentalment la solvència econòmica de la següent forma:

a) El volum anual de negocis del licitador, que referit a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys de 200.000€.

b) El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà por mitjà dels seus comptes anuals aprovades i dipositades en el registre Mercantil. Si l'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i comptes anuals legalitzades pel registre Mercantil.

• Documentació que justifiqui els requisits de la solvència tècnica consistent en :

a) Acreditar que els últims 2 anys ha efectuat un treball igual o similar pel que fa a l’objecte per compte propi o mitjançant contractes de serveis o en el sector públic o privat

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució o descripció certificada dels treballs realitzats i de la seva temporalitat.

Assegurança: Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 300.000,00€

Admissió de variants o alternatives: no

Criteris d’adjudicació.

A) Criteris que depenen d'un judici de valor: fins a 40 punts (sobre 3)

1.- Pla de treball (fins a 20 punts)

-Es valorarà la qualitat de la proposta presentada segons el Pla de treball, estructura i organització dels serveis proposats per dur a terme les necessitats de programació. Es valorarà especialment la planificació que es plantegi respecte a les clàusules 8,9,10,11,12,16,19 i 21 de la descripció dels serveis del Plec de Condicions Tècniques. (fins a 20 punts)

2.- Millores (fins a 20 punts)

Millores que puguin ser convenients i adequades per a la realització de l’objecte del contracte. Han d’estar avaluades econòmicament i han d’incorporar valor al contracte. Els licitadors podran presentar en les seves ofertes de manera clarament diferenciada les millores que puguin aportar valor afegit a la prestació del servei en la realització de l’objecte del contracte, de conformitat amb les prescripcions següents:

- Pel que fa als recursos humans, l’augment en el nombre de personal del mínim proposat al plec de condicions tècniques (punt 13 de la Descripció dels serveis, clàusula Tercera) i les millores de les condicions del personal adscrit (fins a 10 punts)

- Pel que fa a la producció de programes, superar el mínims establerts en les presents Bases per millorar la prestació del servei, en termes de quantitat, diversitat i qualitat tècnica de la producció elaborada (fins a 10 punts)

B) Criteris avaluables de forma automàtica i Proposta econòmica fins a 60 punts (sobre 2)

Es concedirà la màxima puntuació a l’oferta mes econòmica.

La puntuació corresponent a la resta d’ofertes es realitzarà aplicant la següent fórmula : (60 punts)

Puntuació Oferta X = (Preu de l’oferta mes econòmica/preu oferta X) x 60 . .

Mesa de Contractació

President: La Presidència de l’entitat pública empresarial TACDOTZE

Vocals: VicePresidències Primera i Segona de l’entitat pública empresarial TACDOTZE

Vocals: la Secretària, l’Interventor de l’entitat pública empresarial TACDOTZE

La Mesa a l’hora de valorar els criteris subjectius sol•licitarà assessorament especialitzat extern i independent a un Comitè creat per un mínim de 3 especialistes.

Criteris objectius a valorar d'indole social per als casos de desempat: En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses segons la ponderació establerta en els criteris d’adjudicació d’aquest plec, tindrà preferència en l’adjudicació aquella empresa que acrediti un nombre de treballadors discapacitats superior al 2%. En el cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta condició, es decidirà la proposta d’adjudicació a favor del licitador que disposi de major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla (D.A. 4 TRLCSP).

Lloc i termini presentar oferta i termini de prestació del servei de la prestació del servei: Redacció Central de Tac12, carrer Rovira i Virgili, 40 de Tarragona, el termini per presentar oferta serà de 15 dies naturals i el termini de 36 mesos a partir de l’inici de la prestació, amb una possibilitat de pròrroga de 13 mesos

Forma de pagament: Pagament a mesos vençuts, a 60 dies de la data de recepció de la factura.

Lliurament de béns de la mateixa classe com a pagament de part del preu: NO

Termini de garantia: 3 anys

Import màxim de les despeses d’anuncis: 700/1.200,00€

Cessió del contracte: No s’admet

S’admet subcontractació: SI

Règim sancionador:

1-L’adjudicatari/s haurà de rescabalar l’entitat pública empresarial TACDOTZE els danys i indemnitzar-la dels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació.

2-Amb independència d’aquesta indemnització, el incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions o penes convencionals per a l’adjudicatari. A aquests efectes, en especial, s’entendrà per incompliments:

a) La interrupció de la programació i/o emissió per motius imputables a l’adjudicatari.

b) La manca d’observació de requisits d’ordre formal establerts en les presents bases i en les disposicions d’aplicació.

c) La resistència als requeriments de la seva observança i de les instruccions donades per la direcció de Tac12.

d) La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferent als previstos en aquestes bases i en l’oferta de l’adjudicatari, en el seu cas.

e) Les deficiències en la gestió dels equipaments tècnics quan se’n derivin danys per a aquests, així com la pèrdua d’equips tècnics per negligència.

f) Els altres supòsits assenyalats en les presents bases o en la legislació vigent.

g) Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, el Consorci podrà aplicar sancions econòmiques fins a un 10 per 100 del pressupost, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració.

3- L’ import de les penalitzacions per demora i de les sancions es farà efectiva mitjançant la seva deducció en les factures a abonar a l’adjudicatari.

Causes de Resolució

1- L’ incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquestes bases o en els contractes que es signin a la seva empara per qualsevol de les parts podrà donar lloc a la resolució del contracte per l’altra, sense perjudici del rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la part complidora.

2-També seran causes de resolució dels contractes que es signin a la seva empara:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’adjudicatari persona física o l’extinció de la personalitat jurídica de la societat, segons sigui el cas.

b) La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i en cas de concurs, l’apertura de la fase de liquidació.

c) El mutu acord entre les dues parts.

d) Per Acta d’infracció de l’adjudicatari emesa per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o de la Inspecció tributària, sempre que de la mateixa s’hagués derivat una sanció.

e) Incórrer l’adjudicatari durant la vigència del contracte, en alguna de les prohibicions establertes a la Llei de l’Audiovisual de Catalunya o qualsevol altra llei que afecti en aquest cas.

f) La falta reiterada de pagament per part de l’adjudicatari a tercers.

g) La transmissió d’un percentatge superior al 30% de les participacions socials i/o accions de l’adjudicatari o quan la propietat, la direcció o el control de més del 50% dels actius de l’adjudicatari siguin transferits a persones o entitats diferents a les que en el moment de presentar la corresponent oferta mantenen la esmentada propietat, direcció o control.

3-La resolució del contracte produirà els efectes legalment establerts, i en el supòsit d’incompliment per causes imputables a l’adjudicatari, addicionalment els següents:

a) Aplicació de la fiança definitiva a compte dels danys i perjudicis soferts.

b) Reintegrament a càrrec de l’adjudicatari de la despesa que resulti de la nova adjudicació, o realització en relació a l’anterior de la qual porti causa, i dels altres danys i perjudicis ocasionats en allò que excedeixi del import de la garantia aplicada segons el que abans s’ha establert.

ANNEX II

MODEL DE PROPOSICIÓ En/Na _________________________________ amb DNI núm. _______________ expedit a _______________amb domicili, a efectes de notificació a _______________ al carrer ___________________ núm. _____pis_____ telèfon de contacte____________ que actuo en nom propi (o en representació de) _________________________________

EXPOSO:

Que estic assabentat de la licitació convocada per l’entitat pública empresarial TACDOTZE, mitjançant procediment obert ______________ publicat al Diari Oficial______________de data ________________, per al servei de ____________________i de les clàusules tècniques, econòmiques i administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les esmentades clàusules i ofereixo efectuar-lo l'import que indico a continuació.

Que el preu TOTAL d’aquesta oferta és de _________________________ € , sense IVA ( en lletres i números) El preu ofertat inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui produir, excepte l'Impost sobre el Valor afegit.

Que ofereixo les millores següents:

Que aporto els següents certificats de :

Que em comprometo a lliurar a l’entitat pública empresarial TACDOTZE, acreditació de la modalitat d'organització preventiva, amb la informació exigida en els termes establerts al plec de clàusules.

Per últim faig constar que, cas de resultar adjudicatari, autoritzo a l’entitat pública empresarial a obtenir directament de l’Agència Tributària la certificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries de l’empresa que represento.

_______________, a_____de _____________de 2016

(Signatura)

 

ANNEX III

En/N _____________________________________ com a representant de l’Empresa _____________________________________________i d’acord amb el Plec de Condicions referent al procediment obert, __________________________________ declaro que les xifres globals de negocis de l’empresa dels tres darrers anys que segueixen són certes:

IMPORT DE LA XIFRA GLOBAL DE NEGOCIS DE L’EMPRESA ANYS

IMPORTS ANUALS

2015 ___________________________________________

2014 ___________________________________________

2013 ___________________________________________

RELACIÓ DE SERVEIS EFECTUATS SIMILARS A L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Empresa        Descripció       Import      Any

 

_____________________, a ____ de ________ de 2016

(Signatura)

ANNEX IV

M O D E L DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER A CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

(Per ser vàlida ha d'haver-se efectuat davant notari públic, organisme professional qualificat o autoritat administrativa) En/Na _______________________________________ amb DNI núm. ____________en nom propi, o com a representant de l’empresa __________________________________, amb domicili a _______________________ carrer _______________________________ i codi d’Identificació Fiscal núm. __________________________________

DECLARO DAVANT______________________ I SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les persones a qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.

2.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles 60 i 61 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 3.- Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb l’entitat pública empresarial TACDOTZE, ja que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per contractar amb el Sector Públic previstes a la Secció Primera del capítol II, Títol II del Llibre I del Text refós de la llei de Contractes del Sector Públic (arts. 54 , 56 , 57 , 59).

3.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa referència a l’obertura, instal•lació i funcionament legal de l’empresa.

4.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de l’entitat pública empresarial TACDOTZE, signo la present sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa

a _____________, a____de___________ de 2016

(Signatura i segell de l’empresa)

ANNEX V

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES.

En/Na __________________________________ amb DNI núm.____________________, en nom propi, o com a representant de l’empresa _______________________________, amb domicili a _____________ carrer ____________________________ i codi d’Identificació Fiscal núm. ___________________________.

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’entitat pública empresarial TACDOTZE i el Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona.

I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació de l’entitat pública empresarial TACDOTZE, signo la present declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa

a _____________ a ______de ____________de 2016.

(Signatura i Segell de l’empresa)

 

ANNEX VI

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Coordinació de les activitats empresarials, requisits compliment art. 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Reial Decret 171/2004, que el desenvolupa:

1. Dades de l’empresa:

Nom

Adreça

Telèfon

NIF

Responsable en matèria de prevenció de riscos

Identitat del recurs preventiu, d’acord amb l’art. 32 bis de Llei 31/95, serà obligatori en aquests supòsits (treball en alçada superior a 2 metres, amb risc de sepultament, proximitat amb línies elèctriques d’alta tensió i treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats).

Objecte i durada de la contracta.

Lloc d’execució de la contracta.

2. Model d’organització preventiva (treballadors designats, assumpció personal per l’empresari, servei de prevenció aliè, etcètera).

3. Llistat dels treballadors que vagin a donar servei en les nostres instal•lacions, amb compromís de comunicació en cas de variació en els mateixos i identificant de manera clara si hi ha menors a la relació.

4. Certificacions:

4.1 Acreditativa de què el personal que realitza o realitzarà activitats a les nostres instal•lacions, ha rebut la formació i informació adequades en relació a la prevenció de riscos laborals segons el seu lloc de treball.

4.2 D’aptitud segons exàmens específics de la vigilància de la salut dels treballadors de la llista anterior.

4.3 De lliurament d’equips de protecció individual que, segons el cas, fossin necessaris.

4.4 D’idoneïtat dels equips de treball de l’empresa contractista que s’utilitzin al centre de treball.

4.5 De què els treballs contractats els realitzaran, si és necessari, complint allò que disposa l’Annex IV del Reial Decret 1627/97, que es tindrà en compte a l’hora de l’avaluació de riscos.

5. Avaluació de riscos dels treballs que s’han de realitzar.

6. Informació sobre els riscos que de les activitats realitzades per a la contracta, puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors de l’entitat pública empresarial o d’altres contractistes.

7. Informació de las mesures que s’han d’adoptar front a possibles situacions d’emergència derivades de l’activitat de la contracta.

Aquestes dades caldrà aportar-les en el moment de la signatura del contracte

 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE
SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ DELS INFORMATIUS I ALTRES SERVEIS
AUDIOVISUALS DEL CANAL PÚBLIC DE TELEVISIÓ DEL CAMP DE
TARRAGONA.

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte de serveis té per objecte la prestació del servei de producció de continguts i programes informatius i de suport tècnic per a la producció d’informatius i programes dels canals de comunicació gestionats per TACDOTZE EPE, des de la TDT, xarxes socials, aplicacions per mòbils, tot tipus de plataformes i altres canals que es puguin gestionar durant la vigència d’aquest contracte. Concretament aquest Plec es referirà majoritàriament aquest tres serveis:

1. Producció durant 365 dies l’any dels serveis informatius que es realitzen majoritàriament des de la redacció central del canal, sota la Direcció de TAC12.

2. La producció de cinc programes setmanals d’una duració total aproximada de 240 minuts, sota la Direcció de TAC12.

3. Suport a la producció tècnica per complir els punts 1 i 2.

4. Producció espots de publicitat

SEGONA. DISPOSICIONS GENERALS

1. TACDOTZE EPE gestiona un canal de TDT públic que dóna actualment  servei a les poblacions d’Altafulla, Constantí, Montblanc, Salou, Tarragona, Torredembarra, Valls i Vila-seca, les vuit poblacions de les comarques de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès que formen part del Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona. A partir d’aquestes emissions, TAC12 també és present en diversos canals d’internet, en una web pròpia, i a les xarxes socials. TAC12 també participa en coproduccions amb altres plataformes audiovisuals públiques, com ara La Xarxa o TV3.

2. En relació amb els serveis objecte d’aquest Plec, l’adjudicatari haurà de garantir la prestació dels serveis que es detallen i relacionen.

3. L’adjudicatari haurà de respectar les línies d’actuació marcades per la Direcció de TAC12, acomodant i coordinant la seva actuació i els serveis prestats a l’objectiu principal d’aquest contracte.

4. TACDOTZE EPE té a tots els efectes la condició de productor, editor, difusor de tots els continguts i programes que es detallen en aquest plec. Correspon per tant a TACDOTZE EPE la direcció, coordinació i supervisió de totes les feines relacionades en general amb els programes. TACDOTZE EPE és l’únic responsable de la línia editorial dels canals de comunicació que gestiona.

5. El 100% dels continguts subministrats per l’adjudicatari així com els programes que en resultin, tindran la consideració de producció pròpia, ostentant tots els seus drets d’emissió, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i comercialització. TACDOTZE EPE assumeix com a productora, la coordinació, el cost econòmic dels continguts subministrats i dels programes resultants i la seva explotació.

6. L’adjudicatari del servei contractat desenvoluparà la prestació de serveis objecte d’aquesta petició pública d’ofertes d’acord amb el que estableix aquest Plec, a la normativa aplicable i en especial a la normativa reguladora del sector audiovisual i amb subjecció a les directrius establertes pels òrgans reguladors d’aquest sector.

7. Tota la programació que conté el contracte s’haurà de fer tenint en compte el Codi deontològic de la professió periodística a Catalunya, i de les normatives i recomanacions emeses pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

8. El servei s’ha de caracteritzar per l’agilitat operativa, la immediatesa en la cobertura informativa i la polivalència del personal que el desenvolupi. Les característiques de la televisió local obliguen a una producció informativa de qualitat però amb estructures àgils i reduïdes.

9. Per a la realització dels serveis encomanats l’adjudicatari comptarà amb un equip de persones propi, incloent, si cal, presentadors-col·laboradors. Haurà de lliurar a TACDOTZE EPE la documentació que acrediti que es troba al corrent de les obligacions que se’n derivin de la contractació de l’equip.

10. L’adjudicatari haurà d’oferir l’aportació de recursos humans experts en la prestació dels serveis, i amb plena responsabilitat per oferir una execució a  plena satisfacció de la Direcció.

11. Totes les persones físiques i jurídiques que presten els seus serveis a l’empresa adjudicatària en activitats esmentades en aquest contracte, estaran vinculades exclusivament amb l’adjudicatari, sense que es pugui donar cap reclamació o responsabilitat, directa o subsidiària contra TACDOTZE EPE o el Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona, que es derivi de les esmentades relacions laborals, civils, mercantils, comprometent-se el licitador a complir íntegrament la legislació vigent, i essent a càrrec del licitador el pagament i el cost d’aquestes reclamacions i responsabilitats.

12. L’adjudicatari està obligat, i es responsabilitzarà íntegrament en relació als treballadors, al compliment de les disposicions i obligacions vigents en matèria sociolaboral (matèria laboral pròpiament dita, incloent els convenis i/o ordenances laborals aplicables i, en especial, la regulació específica respecte a la contractació de treballadors en el supòsit de contractes d’adjudicació; Seguretat Social i Prevenció de Riscos laborals), fiscal i qualsevol altre de caràcter general i/o particular aplicable, essent únic responsable del compliment de les obligacions que les indicades regulacions l’imposin ara o en el futur.

13. El licitador no podrà comptar, per a la realització de la programació contractada amb personal que pugui estar afectat de qualsevol incompatibilitat jurídica per a prestar aquests serveis.

14. La relació contractual de la present licitació és una relació purament administrativa, per la qual cosa l’adjudicatari conserva plenament la seva independència d’actuació i organització. Tot el personal que executi les prestacions contractades dependrà únicament de l’adjudicatari a tots els efectes, no produint-se en cap cas les obligacions pròpies d’una relació laboral, civil, mercantil ni de cap altra mena entre TACDOTZE EPE o el Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona i aquest personal.

15. La majoria de les activitats es portaran a terme a la seu del Consorci per a la gestió de la TDT del Camp de Tarragona equipada convenientment per desenvolupar aquests serveis.

16. Els licitadors estan obligats al compliment dels procediments i normes d’ús de les instal·lacions, equipaments i arxiu del Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona. Qualsevol averia o dany ocasionat en aquestes instal·lacions i equipaments per negligència o mal ús d’un dels treballadors/es de l’adjudicatari haurà de ser reparat o substituït per l’adjudicatari.

17. En els pressupostos o ofertes que es presentin, s’entendrà inclòs l’import dels materials accessoris o auxiliars, de les despeses de la convocatòria de la licitació i de les publicacions que s’efectuïn, de la formalització, en el seu cas, de les imposicions fiscals de tota mena derivades del contracte i de les càrregues de tipus laboral, de seguretat social i/o de prevenció de riscos laborals.

TERCERA. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

1. La redacció del mitjà televisiu s’encarrega de produir continguts informatius generats en l’àmbit geogràfic del Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona. Els continguts tenen en compte les necessitats informatives, tot des d’una perspectiva d’interès general, sota criteris estrictament d’actualitat i sota la Direcció de TAC12.

2. La redacció central també es fa càrrec de la cobertura informativa generada per aquells esdeveniments especials o ocasionals, imprevistos o previstos que requereixen d’una intensa o específica atenció informativa.

3. La redacció central també ha de postproduir aquells materials informatius produïts pels equips satèl·lits gestionats pels ajuntaments, entitats municipals depenent d’ells, o altres redaccions que puguin plantejar-se per apropar la producció dels continguts al territori.

4. La redacció central també haurà de donar resposta a aquells encàrrecs de continguts que puguin fer aquelles plataformes, i/o agències, televisions o mitjans de comunicació col·laborin amb TACDOTZE EPE.

5. Els continguts que produeixi aquesta redacció hauran de satisfer com  a mínim les necessitats d’un o dos informatius diaris, en funció de la densitat informativa del dia. Aquest/s informatiu/s, d’uns 30 minuts de durada, serà/n remès o remesos amb petites modificacions, si cal,  de dilluns a divendres. Durant el cap de setmana es plantegen uns resums informatius de l’actualitat dels últims cinc dies d’uns 30 minuts.

Als continguts purament informatius cal afegir també, i com ja s’ha fet referència anteriorment, a la producció d’un mínim de 5 programes setmanals:

a) Un programa esportiu els dilluns d’uns 50 minuts de durada que repassi l’actualitat del cap de setmana en l’àmbit territorial del Consorci i que seria enregistrat en un plató virtual. En època estival aquest programa serà substituït per un altre espai d’una durada similar a concretar amb la Direcció del Canal.

b) Un espai de 50 minuts de durada que repassi setmanalment l’activitat cultural en l’àmbit del Consorci, que s’enregistraria en un plató convencional.

c) Un espai de 50 minuts de durada que repassi setmanalment l’activitat institucional i política dels ajuntaments membres del Consorci i altres administracions superiors, que seria enregistrat en un plató virtual. En època estival aquest programa serà substituït per un altre espai d’una durada similar a concretar amb la Direcció del Canal.

d) Un programa magazine d’uns 50 minuts que profunditzi en els aspectes més destacables de l’actualitat d’una forma més lúdica, que s’enregistraria en un plató convencional.

e) Durant la temporada castellera, un espai, d’uns 25 minuts, que repassi l’actualitat d’aquesta temàtica, amb especial dedicació a les colles del Camp de Tarragona, que s’enregistraria en un plató convencional.

6. L’adjudicatari haurà de subministrar continguts informatius i temàtics suficients per a l’emissió d’un mínim de 465 hores anuals (hores en primera emissió).

7. Es publicarà a les xarxes socials de més repercussió, qualsevol dels continguts informatius que es produeixin per aconseguir la difusió immediata de les informacions que s’estiguin cobrint. Els continguts també s’adaptaran per a la seva publicació en les aplicacions mòbils que gestioni TACDOTZE EPE.

8. L’adjudicatari haurà de preveure també els serveis especials que es poden produir al llarg de l’any, de dilluns a diumenge, com ara cobertures informatives especials, serveis en relació al seguiment de campanyes electorals, serveis en relació al seguiment de festes majors o similars, grans cites esportives.

9. El material gràfic (caretes, grafismes.....) i de plató (decorats i atretzo i dissenys dels platós virtuals), que necessiten aquests programes serà aportat o renovat per l’adjudicatari sempre amb l’aprovació de la Direcció del Canal, responsable de vetllar per la imatge de tota la programació. L’adjudicatari també haurà d’anar renovant periòdicament les promocions dels programes que s’emeten normalment pel Canal.

10. L’adjudicatari serà responsable de la qualitat d’il·luminació que ofereixin els dos platós dels quals pot disposar TAC 12. En aquest sentit, haurà de fer-se càrrec d’aquells assessoraments externs que siguin necessaris per oferir uns bons estàndards de qualitat. Per la seva banda, TACDOTZE EPE haurà d’estar permanentment receptiva a aquelles suggeriments que aquests assessoraments puguin fer respecte les necessitats o mancances tècniques del seu equipament.

11. També serà responsabilitat de l’adjudicatari el maquillatge, els retocs de perruqueria i el vestuari necessari per la posada en escena d’aquests programes i els informatius. En aquest sentit, s’haurà d’especificar molt clarament en la proposta quina serà la dedicació pressupostària i la tipologia d’aquests serveis i materials. Això serà valorat dins el Pla de Treball.

12. Els presentadors dels programes també seran aportats per l’adjudicatari, poden ser els mateixos periodistes de la redacció o col·laboradors que el licitador proposi per donar més valor a la programació,  tenint en compte que la Direcció del Canal haurà de decidir finalment de forma vinculant sobre la idoneïtat professional del personal proposat inicialment per l’adjudicatari, com de la resta de professionals proposats pel mateix. La Direcció també es reserva el dret d’aportar a la presentació d’algun d’aquests programes algun professional de TACDOTZE EPE.

13. L’adjudicatari garantirà la participació dels presentadors en qualsevol actuació que demani TACDOTZE EPE per a la promoció dels canals que gestiona. L’adjudicatari també garantirà que els presentadors no realitzen altres activitats que puguin suposar confusió, competència o denigració de la imatge dels canals gestionats per TACDOTZE EPE. Qualsevol col·laboració d’aquests presentadors, redactors o editors en altres mitjans de comunicació aliens a TAC12 haurà de ser comunicada i acceptada per aquesta Entitat.

14. L’adjudicatari posarà en coneixement, amb caràcter previ a l’inici de la prestació del servei, la identitat (nom, NIF i Currículum vitae) i situació d’afiliació i alta a la Seguretat Social de totes les persones que seran contractades per desenvolupar les activitats objecte del present contracte.

15. La cobertura informativa que requereix el servei de producció pels 1/2 informatius diaris i els altres programes serà pels 365 dies de l’any, en el ben entès que els horaris de prestació de servei podran ser modificats sempre que sigui necessari en funció de fets informatius excepcionals.

16. D’acord amb l’anterior, la prestació ininterrompuda del servei els 365 dies de l’any suposa que les necessitats informatives que es pretenen cobrir amb aquesta contractació no es podran veure perjudicades per circumstàncies com malalties, permisos, vacances o qualsevol altra mena de compromisos personals o professionals del personal adscrit a la redacció. En conseqüència, quan l’adjudicatari hagi d’afrontar les circumstàncies laborals derivades de les situacions descrites en l’anterior paràgraf, aquest haurà d’aportar els recursos humans necessaris per garantir la prestació íntegra del servei contractat.

17. Per als serveis objecte d’aquesta contractació, de dilluns a divendres, l’aspirant a adjudicatari ha de proposar un equip format per un mínim de 10 professionals amb experiència prèvia en l’activitat objecte de contractació i amb la llicenciatura o grau de periodisme i/o audiovisuals o ciències de la informació, a excepció dels punts c i d que venen a continuació:

a) Cap de redacció (una persona). Amb suficient experiència per desenvolupar tasques de coordinació de la redacció informativa.

b) ENG (mínim 6 persones, jornada complerta, de dilluns a divendres). Per prestar els serveis de càmera, redacció, locució, postproducció i tot el que se’n derivi per a la producció de continguts informatius, amb la previsió que puguin treballar de forma individualitzada com periodistes electrònics polivalents. Una d’aquestes cinc persones, com a mínim, haurà de certificar experiència amb el tractament de continguts informatius de temàtica esportiva en l’àmbit del Camp de Tarragona,  una altra haurà de certificar experiència en el tractament de continguts informatius de temàtica castellera, i una tercera haurà de certificar experiència en periodisme judicial i policial.

c) Suport tècnic (mínim una persona, jornada complerta). Suport a la producció tècnica, autopromoció de la programació del canal, grafisme, ajudant de realització, suport a la continuïtat i control de so i gestió d’arxius. Aquesta persona o persones no hauran de tenir una titulació específica però l’adjudicatari haurà de certificar que està o estan capacitades per realitzar aquest ventall d’activitats.

d) Realitzador (una persona). Aquesta persona haurà de realitzar els programes que s’enregistren en el plató convencional. Les gravacions es realitzen dues tardes a la setmana i, per tant, la seva contractació ha de cobrir com a mínim aquesta necessitat. Aquesta persona no haurà de tenir una titulació específica, però l’adjudicatari haurà de certificar que està capacitada per realitzar aquesta tasca.

e) Productor/a (mínim una persona). Amb suficient experiència per realitzar tasques de producció informativa i de producció externa per enregistraments i retransmissions. Aquesta persona també hauria de fer-se càrrec de la promoció de la programació, des de les pròpies emissions en TDT, i a partir de les xarxes socials i altres mitjans de comunicació que col·laborin amb TAC12.

18.L’adjudicatari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l’experiència suficients per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances, absències i/o malalties. En aquest últim cas, l’adjudicatari haurà de cobrir les baixes en un període no superior a les 24 hores.

19. L’adjudicatari podrà proposar professionals o estudiants en pràctiques i que, per tant, no puguin acreditar una titulació especifica, per cobrir el cap de setmana i les vacances d’estiu, a la redacció central i, els llocs  d’operadors/es de càmera del plató de gran format. En aquest sentit es permetrà a l’adjudicatari establir convenis amb aquelles universitats i centres de formació professional que cregui oportú per cobrir aquestes contingències mitjançant contractes de pràctiques curriculars o extracurriculars.

20. El personal adscrit a la prestació del servei s’haurà d’ajustar a la política d’imatge i actuació del Canal i haurà d’observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients a la prestació contractada.

21. Malgrat la no existència d’informatius en directe, els caps de setmana s’han de cobrir amb suficients efectius tenint en compte l’ampli radi d’actuació del Consorci i això serà valorat dins el Pla de Treball.

22. El personal adscrit haurà de prestar en exclusiva, per TAC 12 i pels mitjans conveniats amb aquest canal, les tasques informatives que se li encarreguin. Només es permetrà la col·laboració amb altres mitjans de comunicació amb un permís especial justificat del Consell d’Administració de TACDOTZE EPE.

23.Tot el personal adscrit a la prestació del servei haurà de tenir carnet de conduir vehicles, categoria B.

24. El Consorci posa a disposició la infraestructura bàsica de producció i emissió necessària per l’activitat del personal de la redacció, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries. Aquesta infraestructura serà utilitzada exclusivament per produir continguts per a TAC12. En concret ofereix 6 equips ENG (càmera AG-HPX1717 Ps Panasonic) i 11 d’edició (Ordinadors Dell amb software de Sony Vegas i sistema VSN- News)

25. El Consorci també posa a disposició dues tardes a la setmana un plató de 130m2 de gravació de programes de gran format, amb una realització de 20m2 equipada amb una taula Snell&Wilcox model Kahuna 360 i control de so amb una taula Yamaha model DM 1000. Aquest plató té tres càmeres JVC PROHD operades manualment. D’altra banda, el Consorci aporta també una plató virtual d’informatius i programes de petit format que pot ser utilitzat els 7 dies de la setmana. És un espai de 34m2  equipat amb tres càmeres robotitzades i amb un control de realització de 19m2. Tot just al costat d’aquest plató, el Consorci té un espai de redacció de 37m2 adequadament equipat que també posa a disposició.

26. A l’adjudicatari correspondrà aportar i fer-se càrrec de quantes despeses es derivin dels mitjans materials de caràcter auxiliar següents:

a)Tres vehicles com a mínim de suport per a desplaçaments del personal de redacció en la seva activitat diària. Els vehicles hauran d’estar en perfecte estat tècnic i de manteniment per a prestar el servei requerit, essent l’adjudicatari responsable per tant del seu manteniment i neteja, revisions, i de l’aportació de l’equipament de seguretat obligat per la legislació aplicable. Aquestes tasques de manteniment mai hauran de ser realitzades pel personal de redacció o del departament tècnic especificats en la clàusula 17, anteriorment. Seran també a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses que es derivin dels desplaçaments, inclosos aparcaments, combustible, peatges, sancions, dietes i assegurances. La identificació gràfica d’aquests vehicles estarà adaptada al manual d’estil i identitat corporativa autoritzats per part de la gerència de TACDOTZE EPE. Per tal de salvaguardar la imatge dels canals que gestiona TACDOTZE EPE, l’adjudicatari haurà de tenir cura que els vehicles sempre estiguin nets i en condicions ( sense bonys, ratllades....). L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses de transport públic que siguin necessàries pel desenvolupament dels serveis contractats.

b) Un mínim de 6 telèfons mòbils amb connexions de dades permanentment disponibles, de forma que tots els equips humans que estiguin realitzant cobertures informatives a l’exterior, estiguin localitzables i coordinats amb la redacció central.

27. L’adjudicatari es compromet, en el seu propi nom i en el del personal contractat per ella, a no utilitzar els mitjans materials que aporti el Consorci en benefici dels seus interessos particulars, i en especial quan se’n derivi desprestigi o perjudici al Consorci i les finalitats de la seva activitat.

28. Tota la infraestructura fins aquí esmentada serà utilitzada exclusivament per produir els continguts, no la producció publicitària, que l’adjudicatari haurà de realitzar amb els seus equipaments propis o subcontractar-la a una empresa especialitzada amb la suficient experiència.

29. L’adjudicatari haurà de comprometre’s a produir un mínim de 84 espots de qualitat l’any.

30. Als efectes d’imatge pública i corporativa, en el desenvolupament de la seva activitat professional, el personal aportat per l’adjudicatari serà identificat sempre com a personal de la redacció d’informatius del Canal, sense perjudici del reconeixement de la relació laboral que els uneix amb l’adjudicatari. Així mateix, els mitjans materials i  tècnics aportats per l’adjudicatari seran identificats amb el nom i imatge gràfica del Canal.

31. La imatge, les marques i els logos que el Consorci determini figuraran sempre en qualsevol tipus de promoció i hauran d’aparèixer, de forma única, en els vehicles i en tots els micròfons o suports identificatius de qualsevol tipus utilitzats per la producció informativa.

32. S’establiran reunions de coordinació entre els responsables del contracte tant de TACDOTZE EPE com de l’adjudicatària. Es faran com a mínim tres l’any i s’aixecarà acte dels temes tractats i dels acords a què s’arribi. En aquestes reunions es farà el seguiment de la correcta prestació dels serveis contractats i de les incidències que puguin existir. Els defectes que s’hi puguin trobar seran valorats i podran donar lloc al descompte del seu valor en la següent factura que presenti l’adjudicatari. Entre d’altres i a títol enunciatiu i no limitatiu, s’entendrà que els materials són defectuosos quan la informació no estigui ben contrastada o sigui errònia, quan existeixin defectes de gravació de vídeo i àudio, reiteració injustificada de plans, rètols incorrectes o mal posats o altres defectes de muntatge, errades ortogràfiques i/o gramaticals,.....

QUARTA. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I D’IMATGE

1.TACDOTZE EPE és titular dels drets d’explotació i imatge col·lectius sobre la producció de continguts i serveis originats objecte d’aquest contracte.

2. Als efectes de les campanyes publicitàries o altres tipus de promocions dels continguts i serveis que presta TAC 12, inclosos el d’informatius, l’adjudicatari garanteix l’aparició en les mateixes del personal que aporta, si així es requerit per la Direcció del Canal.

3. L’adjudicatari representa, als efectes d’aquesta contractació, els interessos professionals de les persones que li presten els seus serveis i, en conseqüència, està en disposició de declarar i acreditar que compta amb la totalitat dels drets d’explotació de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge que necessàriament hagi d’aportar, expressa o tàcitament, per al desenvolupament d’aquest servei.

4. D’acord amb l’anterior, l’adjudicatari cedeix i/o autoritza a favor de TACDOTZE EPE i del Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona, en la formulació del contracte derivat d’aquesta licitació, els drets d’explotació de la seva imatge i nom i també els del personal que a efectes d’aquesta contractació representa, i els que se’n deriven del seu us, amb fins acreditatius, promocionals i/o publicitaris per a la contractant, la seva marca i els productes objecte de la seva activitat.

5. L’adjudicatari s’obliga a sol·licitar i obtenir per escrit, d’acord amb el previst en la Llei de Propietat Intel·lectual, i en concret els seus articles 8, 32.1 i 51, les autoritzacions i cessions de drets d’autor que corresponguin al personal que presti els serveis objecte d’aquest contracte pel producte de la seva activitat per a TACDOTZE EPE. En qualsevol cas, es presumirà que l’adjudicatari ha adquirit els drets pertinents i amb facultat de cessió a tercers, essent en conseqüència responsable en exclusiva, davant de qualsevol reivindicació o reclamació judicial o extrajudicial que pogués presentar-se

per tercers a TACDOTZE EPE o al Consorci per a la Gestió de la TDT del Camp de Tarragona, hagin o no participat directament en els continguts produïts.

6. TACDOTZE EPE, com a titular per tant de tots els drets d’explotació sobre els continguts que directament s’elaboren per la redacció central i/o les altres redaccions, els podrà promoure i comercialitzar, de forma exclusiva per si mateix o fent ús de la facultat de cessió a tercers, com consideri més convenient, mitjançant qualsevol tipus de comunicació pública, difusió i/o transmissió analògica o digital, gratuïta o contraprestació i en qualsevol suport o format, procediment tècnic o sistema d’explotació existent al mercat.

Tarragona, maig del 2016

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

 

 

Adjudicació de contracte: servei per a la producció d'informatius i altres serveis audiovisuals per al canal públic de televisió TAC12

 

Vist l'expedient de licitació del contracte del servei per a la producció d'informatius i altres serveis audiovisuals

 

Vist l'acord del Consell d'administració de data 12 de juliol 2016, en què es va resoldre declarar l'oferta més avantatjosa per a la producció d'informatius i altres serveis audiovisuals, i es va requerir el licitador que l'havia presentat per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, presentés la documentació exigida pel plec de clàusules.

 

Vist que el licitador que havia formulat l'oferta més avantatjosa ha presentat la documentació requerida.

 

Atesos els articles 160 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

 

Per tot l'exposat es proposa:

 

PRIMER.- Adjudicar el contracte del servei per a la producció d'informatius i altres serveis audiovisuals en el procés de licitació del contracte per Mediaframe Producciones,SL, per un import de 1.158.995,52 € més IVA.

 

SEGON.- Notificar a tots els licitadors i publicar l'adjudicació al perfil del contractant.

 

 

Tarragona, 27 de juliol de 2016

 

 

Mònica Bernal de Barbarà

Secretària